Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych

Regulamin określa zasady świadczenia Usług Hostingowych przez WeNet Group Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie (zwaną dalej: „Operatorem”), ul. Postępu 14A, spółkę prawa handlowego, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4 950 000.00 złotych, czynnego podatnika podatku od towarów i usług o numerze NIP 701-00-46-065.

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U.2020.344 t.j.).

§ 1. Definicje

 1. Regulamin - niniejszy "Regulamin świadczenia Usług Hostingowych" jest Umową określającą prawa i obowiązki Klienta oraz Operatora.

 2. Dokument SLA - dokument "Gwarancja jakości usług (SLA)", który określa m.in. zobowiązania Operatora w zakresie norm jakości Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz Klienta.

 3. Umowa - umowa o świadczenie Usług hostingowych zawarta na podstawie niniejszego Regulaminu.

 4. WSU – dokument “Warunki Świadczenia Usług”, określa sposób wykorzystywania usług świadczonych przez Operatora.

 5. PWZ – dokument “Polityka wykorzystania zasobów”, określa sposób wykorzystania zasobów serwerów przez Klienta.

 6. Usługi hostingowe - pakiet usług wyspecyfikowany w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

 7. Specyfikacja techniczna usług - wyszczególnienie usług wraz z określeniem ich parametrów, które wchodzą w skład pakietu Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na rzecz określonego Klienta na podstawie Umowy.

 8. Klient - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

 9. Użytkownik - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora osobiście lub za pośrednictwem Resellera.

 10. Reseller – osoba fizyczna lub prawna oferująca na rzecz swoich Klientów usługi hostingowe pod własną marką wykorzystując do tego celu konto hostingowe typu reseller platformy i-host.pl. Konto reseller jest rodzajem hostingu, w którym posiadacz konta może tworzyć i sprzedawać subkonta dla swoich klientów (Użytkowników w rozumieniu niniejszej Umowy).

 11. Konsument - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. Cennik usług - dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

 13. Opłata abonamentowa - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych.

 14. Okres abonamentowy - okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok lub dwa lata), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

 15. Zamówienie - złożenie przez Klienta zamówienia na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane. Zamówieniem jest również zamówienie Usług hostingowych na Okres próbny.

 16. Faktura pro forma - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

 17. Okres próbny - wskazany przez Operatora okres czasu, w którym określone Usługi hostingowe są świadczone na rzecz Klienta bezpłatnie w celu umożliwienia Klientowi przeprowadzenia testów jakości Usług hostingowych.

 18. Uruchomienie Usług hostingowych - dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

 19. Dostępność Usług hostingowych - widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

 20. Dane bilingowe - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury lub Faktury pro forma.

 21. Dane kontaktowe - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

 22. Spam - przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 23. Netykieta - zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet: http://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

 24. Strefa Klienta lub Panel Klienta - udostępnienie przez Operatora pod adresem https://i-host.pl/panel narzędzi administracyjnych przy pomocy których Klient może zarządzać określonym zakresem posiadanych usług hostingowych.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Regulaminie, którego składnikami są Warunki Świadczenia Usług (WSU), Polityka Wykorzystania Zasobów (PWZ), Dokument SLA oraz Specyfikacja usług i Cennik.

2. Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3. Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę w jakiej została zawarta Umowa.

§ 3. Zamówienie

1. Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług dostępnym na stronie https://i-host.pl.

2. Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe. W przypadku złożenia Zamówienia przez Klienta będącego Konsumentem Zamówienie zawiera również oświadczenie Klienta będącego Konsumentem o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie świadczenia usług hostingowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy.

3. Operator zastrzega sobie prawo do Uruchomienia usług hostingowych lub do wpisania domen Klienta do serwerów DNS dopiero po uiszczeniu Opłaty abonamentowej przez Klienta.

4. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie, Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ, Dokumencie SLA i Cenniku usług.

5. Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej oraz za pośrednictwem: poczty elektronicznej lub formularza zamieszczonego w serwisie internetowym za pośrednictwem którego Operator oferuje Usługi hostingowe.

6. Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

7. Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

 1. występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta,

 2. nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,

 3. wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

 4. wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów,

 5. wykorzystywania usług niezgodnie z ich przeznaczeniem, w tym przede wszystkim w sposób naruszający postanowienia Regulaminu i jego składowych.

§ 4. Zawarcie Umowy

1. Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2. Umowa może zostać zawarta w formie pisemnej lub w innej formie. W szczególności Umowa może zostać zawarta przez Uruchomienie usług hostingowych, które nastąpiło po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora.

3. Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych - w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana w okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

5. Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem faktury lub Faktury pro forma przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

1. Na podstawie Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Cenniku, Regulaminie oraz w Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ i Dokumencie SLA.

2. Zawierając Umowę Klient, zobowiązuje się do:

 1. podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,

 2. korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie, Dokumencie WSU, Dokumencie PWZ, Dokumencie SLA oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,

 3. korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

 4. niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,

 5. współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,

 6. informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,

 7. nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,

 8. powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

 1. stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,

 2. serwisów o treści erotycznej oraz "warezowej" (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie)

 3. propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,

 4. upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,

 5. upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,

 6. zawierających treści obsceniczne lub wulgarne;

 7. nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientacje seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość;

 8. godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

 9. naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz w prawa autorskie i prawa pokrewne,

 10. promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu lub phrecrackingu,

 11. spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa.

 12. odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,

 1. powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,

 2. niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:

 1. korzystanie z baz adresowych zakupionych przez internet do wysyłania poczty e-mail,

 2. korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,

 3. wysyłanie korespondencji jednorazowo na ponad 100 adresów e-mail, wyjątkiem w tym przypadku są listy pocztowe (dyskusyjne), na które można się zapisać oraz wypisać podając swój adres na stronie WWW. Oprogramowanie do tworzenia list udostępniane jest przez Operatora na wybranych usługach.

 4. wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę,

 1. nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora - w tym nie rozsyłania Spamu o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich.

 2. powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 100 GB na dobę,

 3. bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu oraz do Dokumentów WSU, PWZ SLA.

 4. terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników.

4. Klient wyraża zgodę na modyfikowanie przez Operatora parametrów globalnych i indywidualnych konta hostingowego, jeżeli działania te będą miały na celu podniesienie jakości i bezpieczeństwa usług.

§ 6. Opłaty abonamentowe

1. Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia.

2. Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług hostingowych określonych w Specyfikacji usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania, prowadzenia i administrowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

3. Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

4. Klient może zmienić czas trwania Okresu abonamentowego pod warunkiem przekazania Operatorowi dyspozycji w tym zakresie przed końcem trwającego Okresu abonamentowego. Zmiana czasu trwania Okresu abonamentowego następuje wraz z początkiem nowego Okresu abonamentowego.

5. Klient dokonuje Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej faktury lub Faktury pro forma. Faktura albo Faktura pro forma jest doręczana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

6. Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres e-mail wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia. Klient ma możliwość i obowiązek aktualizowania w Panelu Klienta adresu e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Adres e-mail, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest dostępny w Panelu Klienta.

7. Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym w terminie wskazanym na fakturze lub na Fakturze pro forma. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty, w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania rachunku bankowego Operatora. W przypadku opóźnienia zapłaty Operator ma prawo naliczenia odsetek ustawowych oraz zawieszenia wykonywania Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej. W przypadku opóźnienia we wniesieniu Opłaty abonamentowej przekraczającej 21 dni Operator ma prawo do rozwiązania umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu do uregulowania zapłaty. W przypadku rozwiązania umowy Operator ma prawo do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Rozwiązanie Umowy w trybie zdania poprzedzającego pozostaje bez wpływu na obowiązek wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej za rzeczywisty okres świadczenia przez Operatora Usług hostingowych.

8. Z zastrzeżeniem ust. 10 opłata abonamentowa uiszczana przez Klienta niebędącego Konsumentem jest niepodzielna co oznacza, że nie można wnieść Opłaty abonamentowej za okres krótszy niż długość wybranego Okresu abonamentowego.

9. Z zastrzeżeniem ust. 10 Opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi w przypadku wypowiedzenia umowy przez Klienta lub złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z Usług hostingowych.

10. Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w przypadku dokonania wypowiedzenia Umowy przez Operatora, za wyjątkiem wypowiedzenia spowodowanego niewłaściwym korzystaniem z usług przez Klienta lub Użytkownika

W wyżej wymienionych sytuacjach Opłata Abonamentowa podlega zwrotowi w części stosunkowej - z uwzględnieniem czasu świadczenia przez Operatora Usług hostingowych na rzecz Klienta.

§ 7. Przedłużenie Okresu abonamentowego

1. W czasie trwania ostatniego miesiąca opłaconego Okresu abonamentowego lub po rozpoczęciu nowego Okresu abonamentowego (według wyboru Operatora) Operator wystawi Fakturę pro forma lub fakturę obejmującą Opłatę abonamentową za kolejny Okres abonamentowy. Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu wystawienia Faktury pro forma lub faktury, z zastrzeżeniem § 17 ust. 6 - 9.

2. Opłata abonamentowa uiszczana jest zgodnie z zasadami określonymi w § 6.

3. Brak wniesienia przez Klienta Opłaty na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie wskazanym na Fakturze pro forma lub na fakturze, upoważnia Operatora do zawieszenia świadczenia Usług hostingowych do czasu wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej.

4. Z zastrzeżeniem ustępu 6 niniejszego paragrafu brak wniesienia przez Klienta Opłaty abonamentowej na poczet kolejnego Okresu abonamentowego w terminie 21 dni od terminu wskazanego na Fakturze pro forma lub na fakturze, upoważnia Operatora do usunięcia konfiguracji Usług hostingowych Klienta, kont utworzonych przez Klienta lub Użytkowników oraz wszelkich danych zapisanych w ramach tych kont. Z chwilą dokonania przez Operatora usunięcia konfiguracji, kont oraz danych, o którym mowa w zdaniu poprzednim Umowa wygasa.

5. W przypadku wystawienia przez Operatora Faktury pro forma, Operator wystawi fakturę niezwłocznie po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej.

6. Wniesienie Opłaty abonamentowej uniezależnia Klienta od zmiany Cennika usług. Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

§ 8. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych oraz prawo zablokowania możliwości korzystania z określonych baz danych, skryptów, usług poczty elektronicznej oraz http bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

 1. spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,

 2. wystąpienia ryzyka znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,

 3. wystąpienia ryzyka spowodowania awarii przez Klienta,

 4. Nieprzestrzegania przez Klienta postanowień Regulaminu i dokumentów WSU, PWZ.

2. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku wystąpienia ryzyka, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane dla:

 1. publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,

 2. publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,

 3. rozsyłania Spamu,

 4. utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j). Regulaminu.

3. W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres biuro@i-host.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania przez Klienta Regulaminu lub dokumentów WSU, PWZ.

4. Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych w czasie trwania Okresu próbnego, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 9. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1. Operator udostępnia Klientowi narzędzia administracyjne służące do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi. W zależności od rodzaju zakupionego pakietu Usług hostingowych, Operator udostępnia Klientowi możliwość korzystania z narzędzi administracyjnych służących m.in. do:

 1. zarządzania domenami i konfiguracji Usług hostingowych,

 2. zarządzania subdomenami i konfiguracji Usług hostingowych,

 3. zarządzania wszystkimi usługami pocztowymi w domenie internetowej,

 4. zarządzania pojedynczym kontem pocztowym.

2. Dostęp do narzędzi administracyjnych jest możliwy za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po podaniu danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło). Klient zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych dostępowych w sposób uniemożliwiający ich wykorzystanie przez niepowołane osoby trzecie.

3. Klient może upoważnić osoby trzecie do korzystania z narzędzi administracyjnych.

4. Wprowadzanie i aktualizacja danych Klienta, wybór i akceptacja formy płatności oraz kontrola stanu rozliczeń realizowana jest za pomocą Panelu Klienta.

5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki posłużenia się narzędziami administracyjnymi przez niepowołane osoby trzecie, które nastąpi w wyniku braku zapewnienia przez Klienta ochrony danych dostępowych lub która nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 10. Wymagania techniczne

1. Korzystanie z większości narzędzi administracyjnych wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową Microsoft Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Mozilla w wersji 4.0 lub wyższej, Opera w wersji 11.0 lub wyższej, Chrome w wersji 10 lub wyższej. Zalecamy wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek.

2. Korzystanie z niektórych narzędzi administracyjnych lub z niektórych funkcjonalności narzędzi administracyjnych może wymagać posiadania również innego oprogramowania niż wyspecyfikowane w ust. 1. W takim wypadku Operator zobowiązany jest do zamieszczenia w ofercie Usług hostingowych specyfikacji oprogramowania wymaganego do korzystania z określonych funkcjonalności lub narzędzi administracyjnych.

§ 11. Gwarancja jakości usług

1. Operator udziela Klientowi gwarancji jakości usług, której warunki zostały określone w Dokumencie SLA.

2. Gwarancja jakości usług trwa przez czas trwania Umowy.

§ 12. Zasady odpowiedzialności Operatora

1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności. Odpowiedzialność Operatora zostaje ograniczona do wartości wniesionej przez Klienta opłaty za ostatni okres rozliczeniowy przed dniem wystąpienia szkody oraz nie obejmuje utraconych korzyści.

2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

 1. niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,

 2. braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,

 3. nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, (w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady - np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu),

 4. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,

 5. podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,

 6. naruszenia postanowień Umowy, Regulaminu lub dokumentu WSU, PWZ przez Klienta,

 7. działania siły wyższej, w szczególności kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);

 8. wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło) do narzędzi administracyjnych służących do zdalnego zarządzania poszczególnymi Usługami hostingowymi, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, "złamanie" danych dostępowych itd.),

 9. wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,

 10. zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,

 11. niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,

 12. otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego.

 13. ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3. Operator zastrzega sobie prawo do:

 1. sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,

 2. natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz rozwiązania Umowy, w przypadku naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy, Regulaminu lub dokumentu WSU, PWZ.

 3. zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,

 4. zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

 1. naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu),

 2. narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,

 3. naruszenia Regulaminu lub Umowy lub dokumentu WSU, PWZ.

4. Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

5. Operator nie gwarantuje pełnego funkcjonowania usługi "Powiadomienie poprzez SMS" o ile taka usługa jest udostępniona, z uwagi na uzależnienie możliwości świadczenia tej usługi od uwarunkowań technicznych stosowanych przez operatorów sieci komórkowych.

6. Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych za pośrednictwem poczty e-mail lub wiadomości sms.

7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

8. W przypadku udostępnienia przez Operatora możliwości korzystania z usług podmiotów trzecich (Partnerów), Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Klientów za skutki korzystania z tych usług przez Klientów.

§ 13. Poczta elektroniczna - ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości

1. Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem antywirusowym. Jednak ze względu na specyfikę rozprzestrzeniania się wirusów komputerowych, Operator nie gwarantuje pełnej ochrony przed wszystkimi zagrożeniami, które mogą one spowodować. Baza wirusów jest aktualizowana nie rzadziej niż raz na dobę. Wiadomość poczty elektronicznej, w której zostanie wykryty wirus jest automatycznie usuwana.

2. Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają 100% skuteczność w wykrywaniu wirusów komputerowych. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa komputerowego.

3. W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco uaktualnianego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.

4. W ramach udostępnianych przez Operatora narzędzi administracyjnych Klient ma możliwość uruchomienia filtru niechcianych wiadomości (Spam). Operator nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.

§ 14. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym), za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@i-host.pl. Klient przesyła reklamację na adres Operatora: ul. Wadowicka 8A bud. D, 30-415 Kraków

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej:

 1. oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,

 2. określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,

 3. datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.

3. Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

§ 15. Ochrona danych osobowych

1. Operator przetwarza dane osobowe Klientów z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

2. Szczegółowe warunki przetwarzania danych osobowych Klientów opisane są w Polityce Prywatności. Operator przetwarza dane osobowe Klientów wyłącznie w zakresie, określonym w Danych bilingowych oraz w Danych kontaktowych, w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, na co Klient wyraża dobrowolnie zgodę w chwili zawarcia Umowy.

3. Zawierając Umowę Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w tym także w przyszłości do celów niezbędnych do realizacji Zamówienia i świadczenia Usług hostingowych oraz potwierdza zapoznanie się z Polityką Prywatności stosowaną na platformie i-host.pl

§ 16. Pliki cookies i inne technologie

Szczegółowe informacje dotyczące stosowanych przez WeNet Group S.A. technologii, w tym rodzajów i celów korzystania z plików cookies dostępne są w Polityce cookies.

§ 17. Rozwiązanie Umowy

1. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Okres wypowiedzenia Umowy na Okres Próbny wynosi 3 dni i liczony jest od dnia złożenia oświadczenia o jej wypowiedzeniu.

3. Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę w jakiej Umowa została zawarta.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej Klient będący Konsumentem ma prawo rozwiązania Umowy przez złożenie oświadczenia na piśmie o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia.

5. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w wypadkach:

 1. świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Klienta będącego Konsumentem, przed upływem terminu określonego w ust. 4 niniejszego paragrafu,

 2. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

 3. umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

 4. świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta będącego Konsumentem w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

 5. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

 6. dostarczania prasy,

 7. usług w zakresie gier hazardowych.

6. Umowa wygasa:

 1. w przypadkach, o którym mowa w § 6 ust. 7 oraz w § 7 ust. 4 Regulaminu,

 2. z chwilą zakończenia czasu trwania Okresu próbnego, jeżeli w czasie jego trwania nie została wniesiona Oplata abonamentowa.

7. Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

 1. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy lub dokumentów WSU, PWZ

 2. naruszenia przez Klienta lub Użytkownika zasad Netykiety,

 3. korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,

 4. wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom.

 5. podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu

W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator informuje go pisemnie lub drogą elektroniczną o zamiarze wypowiedzenia umowy wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w pkt a - e, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 3 dni, do ich zaprzestania. Wyjątkiem są sytuacje w których działalność Konsumenta ma negatywny wpływ na jakość świadczonych usług przez Operatora. W takiej sytuacji Operator ma prawo zażądać natychmiastowych działań Klienta eliminujących problem. Jeżeli pomimo upływu terminu Klient będący Konsumentem nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w pkt a - e, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych.

8. Opłata abonamentowa za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego zostanie potrącona z należnością Operatora wobec Klienta z tytułu kary umownej o charakterze gwarancyjnym za nienależyte wykonywanie zobowiązania, której wysokość stanowić będzie równowartość Opłaty abonamentowej za niewykorzystaną część Okresu abonamentowego, przez który Usługi hostingowe byłyby świadczone na rzecz Klienta, gdyby wykonywał on zobowiązania podjęte w Umowie w sposób właściwy.

§ 17. Postanowienia końcowe

1. W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2. Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Regulamin, Dokument WSU, Dokument PWZ, Dokument SLA, Specyfikacja usług oraz Cennik są dostępne na stronie internetowej Operatora http://www.i-host.pl

5. Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

6. Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, Dokumencie WSU, PWZ, SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej - w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu, Dokumentu WSU, PWZ, SLA, Specyfikacji technicznej usług oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia.

Dbamy o Twoja prywatność

W naszym serwisie używamy plików cookies (tzw. ciasteczek), które zapisują się w przeglądarce internetowej Twojego urządzenia.

Dzięki nim zapewniamy prawidłowe działanie strony internetowej, a także możemy lepiej dostosować ją do preferencji użytkowników. Pliki cookies umożliwiają nam analizę zachowania użytkowników na stronie, a także pozwalają na odpowiednie dopasowanie treści reklamowych, również przy współpracy z wybranymi partnerami. Możesz zarządzać plikami cookies-eu, przechodząc do Ustawień. Informujemy, że zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zaawansowane ustawienia cookies

Techniczne i funkcjonalne pliki cookie umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej. Wykorzystujemy je w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniego wyświetlania strony. Dzięki nim możemy ulepszyć usługi oferowane za jej pośrednictwem, na przykład dostosowując je do wyborów użytkownika. Pliki z tej kategorii umożliwiają także rozpoznanie preferencji użytkownika po powrocie na naszą stronę.

Analityczne pliki cookie zbierają informacje na temat liczby wizyt użytkowników i ich aktywności na naszej stronie internetowej. Dzięki nim możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Pozwalają nam zobaczyć, w jaki sposób odwiedzający poruszają się po niej i jakimi informacjami są zainteresowani. Dzięki temu możemy lepiej dopasować stronę internetową do potrzeb użytkowników oraz rozwijać naszą ofertę. Wszystkie dane są zbierane i agregowane anonimowo.

Marketingowe pliki cookie są wykorzystywane do dostarczania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. Mogą być ustawiane przez nas lub naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony. Umożliwiają rozpoznanie zainteresowań użytkownika oraz wyświetlanie odpowiednich reklam zarówno na naszej stronie, jak i na innych stronach internetowych i platformach społecznościowych. Pliki z tej kategorii pozwalają także na mierzenie skuteczności kampanii marketingowych.